FullSizeRender-8

LEGAL INFORMATION

Origo Capital AB har Finansinspektionens tillstånd att förvalta alternativa investeringsfonder. Vi förvaltar specialfonden Origo Quest 1.

Revisor

Bolagets revisor är EY, Stockholm, med auktoriserade revisorn Jesper
Nilsson som huvudansvarig. EY är ett globalt revisions- och konsultbolag.

Uppdragstagare

Med syfte att både fokusera på kärnverksamheten (förvaltning och marknadsföring av bolagets fonder) och att minska risken för intressekonflikter har Origo Capital AB anlitat nedanstående uppdragstagare för olika funktioner i verksamheten. Genom denna modell säkerställs att funktionerna hanteras av experter med lång och kvalificerad erfarenhet från respektive område.

  • Fondadministration: Wahlstedt & Sageryd Financial Services AB
  • Funktion för riskhantering: Wahlstedt & Partners AB
  • Funktion för regelefterlevnad: Wistrand Advokatbyrå Stockholm KB
  • Oberoende värderingsfunktion: Wahlstedt & Partners AB
  • Internrevisor: Moneo AB

Förvaringsinstitut

Origo Quest 1 ska enligt lag ha ett avtal med ett förvaringsinstitut. Fondens förvaringsinstitut är Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) vars rättsliga form är bankaktiebolag (ett aktiebolag som fått tillstånd att bedriva bank-rörelse). SEB:s huvudsakliga verksamhet är bank- och finansiell verksamhet och dess säte är beläget i Stockholm.

Institutets huvudsakliga uppgift är att förvara fondens tillgångar och verkställa förvaltarens beslut avseende fonden. Institutet ska dessutom kontrollera att bolagets instruktioner avseende förvaltningsbeslut för fonden inte strider mot bestämmelser i lag, föreskrifter eller fondbestämmelserna. Institutet ska handla hederligt, rättvist, oberoende och professionellt samt uteslutande i fondens och andelsägarnas gemensamma intresse.

Personuppgiftsbehandling

Genom att ansöka om att bli kund hos oss, investera i fonden och registreras som andelsägare kommer vi att samla in och använda dina personuppgifter. Närmare information om vår personuppgiftsbehandling framgår av informationsbladet
"Information om personuppgiftsbehandling".