FullSizeRender-8

LEGAL INFORMATION

Origo Capital AB, org.nr 556851-7832, är en förvaltare av alternativa 
investeringsfonder som står under Finansinspektionens tillsyn. Bolaget
förvaltar specialfonden Origo Quest 1.
 

Revisor

Bolagets revisor är EY, Stockholm, med auktoriserade revisorn Jesper
Nilsson som huvudansvarig. EY är ett globalt revisions- och konsultbolag.
 

Uppdragstagare

Med syfte att både fokusera på kärnverksamheten (förvaltning och marknadsföring av bolagets fonder) och att minska risken för intressekonflikter har Origo Capital AB anlitat nedanstående uppdragstagare för olika funktioner i verksamheten. Genom denna modell säkerställs att funktionerna hanteras av experter med lång och kvalificerad erfarenhet från respektive område.

  • Fondadministration: Wahlstedt & Sageryd Financial Services AB
  • Funktion för riskhantering: Wahlstedt & Partners AB
  • Funktion för regelefterlevnad: Wistrand Advokatbyrå Stockholm KB
  • Oberoende värderingsfunktion: Wahlstedt & Partners AB
  • Internrevisor: Moneo AB

Förvaringsinstitut

Origo Quest 1 ska enligt lag ha ett avtal med ett förvaringsinstitut. Fondens förvaringsinstitut är Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) vars rättsliga form är bankaktiebolag (ett aktiebolag som fått tillstånd att bedriva bank-rörelse). SEB:s huvudsakliga verksamhet är bank- och finansiell verksamhet och dess säte är beläget i Stockholm.

Institutets huvudsakliga uppgift är att förvara fondens tillgångar och verkställa förvaltarens beslut avseende fonden. Institutet ska dessutom kontrollera att bolagets instruktioner avseende förvaltningsbeslut för fonden inte strider mot bestämmelser i lag, föreskrifter eller fondbestämmelserna. Institutet ska handla hederligt, rättvist, oberoende och professionellt samt uteslutande i fondens och andelsägarnas gemensamma intresse.
 

Ersättningspolicy

Bolagets styrelse har beslutat om ersättningspolicy som anger principerna för bolagets ersättningssystem. Fast ersättning till anställda ska vara konkurrenskraftig och baseras på den individuella personens ansvar och prestation. Lönen ska sättas på ett sådant sätt att den står för så stor del av den anställdes totala ersättning att det ska vara möjligt att sätta eventuella rörliga delar till noll. VD fattar beslut om lön till de anställda. Styrelsen fattar beslut om lön till VD. Rörlig ersättning kan utgå efter beslut i styrelsen, vilket baseras på en utvärdering av en kombination av den anställdes individuella resultat i förhållande till individuella finansiella och icke-finansiella mål, bolagets resultat och fondens resultat. Rörlig ersättning till VD ska dock beslutas av bolagsstämman. Utbetalning av rörlig ersättning är föremål för uppskjutanderegler.
 

Klagomål

För oss på Origo Capital AB är det viktigt att du som kund är nöjd med våra tjänster och bemötande. Motsvarar vi inte dina förväntningar vill vi veta det. Du hittar närmare information om hur du kan lämna in ett klagomål till oss i informationsbladet
"Information om hantering av klagomål".
 

Personuppgiftsbehandling

Genom att ansöka om att bli kund hos oss, investera i fonden och registreras som andelsägare kommer vi att samla in och använda dina personuppgifter. Närmare information om vår personuppgiftsbehandling framgår av informationsbladet
"Information om personuppgiftsbehandling".