FullSizeRender-8

HÅLLBARHET

Vi strävar efter att leverera förstklassig avkastning till investerarna. För att kunna skapa ett maximalt och uthålligt värdeskapande är det avgörande att titta på många faktorer i investeringsanalysen. Möjligheter och risker kopplade till hållbarhetsfaktorer kan enligt vår uppfattning påverka enskilda placeringars, och därmed fondens, avkastning. Origo Capital AB har därför ett ansvar att agera i dessa frågor för att ta tillvara investerarnas långsiktiga intresse, bl.a. genom att påverka företag där fonden är ägare och att avstå från att investera i vissa bolag. Hållbarhetsaspekter beaktas således i förvaltningen av fonden och utgör en integrerad del i investeringsprocessen.

Hållbarhetsfaktorer

Vid bedömning av framtida och befintliga innehav ska hållbarhetsfaktorer beaktas och utgöra en integrerad del av den fundamentala analysen. Relevanta sådana faktorer ska vägas samman med finansiella faktorer i syfte att förstå ett bolags långsiktiga uthållighet, dess kvalitet och hur det hanterar den specifika hållbarhetsaspekten.

De hållbarhetsfaktorer som kan beaktas i förvaltningen av fonden är särskilt följande:

  1. Miljöaspekter (t.ex. bolagets inverkan på miljö och klimat).
  2. Sociala aspekter (t.ex. mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling).
  3. Bolagsstyrningsaspekter (t.ex. aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till ledande befattningshavare och motverkande av korruption).

Urval av portföljbolag

Fonden får placera fritt och brett inom olika branscher, men är förhindrad att placera i vapenindustri, pornografi, tobak och alkohol. Urvalet av investeringar ska därmed göras på ett sätt så att dessa områden exkluderas från fondens långa positioner. 

Fonden kan ta såväl långa som korta positioner och hållbarhetsfaktorer ska beaktas i båda fall. Det innebär t.ex. att fonden kan gå kort i en aktie där man identifierat problem med avseende på relevanta hållbarhetsfaktorer.

Aktivt ägande

I förvaltningen av Origo Quest 1 är aktiv och tydlig ägarstyrning en central komponent för att tillvarata möjligheter till ökad avkastning ur ett långsiktigt perspektiv. I detta ingår att föra en dialog med portföljbolagen om viktiga frågor, inklusive hållbarhetsfrågor. Det gör vi både för att värna om investeringen men också för att åstadkomma en förändring. Vi påverkar bolagen såväl i egen regi som i samarbete med andra investerare, vilket kan öka kraften i våra förslag.

Mer information

Medlemmar i Swesif

Origo Capital AB är medlemmar i Swesif, som är ett oberoende, icke-vinstdrivande forum för organisationer som arbetar med hållbara investeringar i Sverige. Verksamheten syftar till att öka kunskapen och intresset för hållbara och ansvarsfulla investeringar.