FullSizeRender-8

om origo capital

Origo Capital är en oberoende investeringsfirma som helt fokuserar på börsnoterade nordiska små- och medelstora bolag. Aktivt ägarskap är en av grundbultarna i investerings-strategin. Origo Capital förvaltar aktiehedgefonden Origo Quest 1.  

Origo Capital är en s.k. AIF-förvaltare och står under Finansinspektionens tillsyn. Företaget bildades 2011 och är både strukturerat och bemannat utifrån bolagets investeringsidé. Origo är specialister på börsnoterade nordiska småbolag och har en unik investeringsapproach med aktivt ägarskap, långsiktighet och utveckling i portföljbolagen som ledstjärnor. 

Bolagets fond, Quest 1, startade 1 februari 2013 och riktar sig till institutioner, stiftelser och kvalificerade privatinvesterare med en investeringshorisont på minst 3-5 år. Fonden är en s.k. lång/kort aktiehedgefond, vilket innebär att fonden tar både långa och korta positioner med målet att skapa positiv absolut avkastning. Fonden har tre andelsklasser för att matcha olika typer av investerare.  Läs mer om fonden >>

Investeringsteametet analyserar, investerar och driver investeringar i enlighet med fondens övergripande strategi. Teamet, med bakgrund från bl a Handelsbanken och SEB Enskilda New York har analyserat och förvaltat nordiska aktier sedan slutet på 80-talet.

Affärsstöd består av ett team med externa specialister från olika uppdragsleverantörer. Affärsstöd supporterar fonden med bl a backofficetjänster och riskkontroll.


Förvaring/ depå - SEB
Regelefterlevnad - Wistrands advokatbyrå
Fondadministration - Wahlstedt Sageryd
Internrevision - Moneo
Riskkontroll - Wahlstedt Sageryd
Revision - EY

Stefan Roos är Managing Partner/VD.