FullSizeRender-8

legal information


Origo Capital AB, org.nr 556851-7832, är en förvaltare av alternativa 
investeringsfonder som står under Finansinspektionens tillsyn. Bolaget
förvaltar specialfonden Origo Quest 1.

Revisor

Bolagets revisor är EY, Stockholm, med auktoriserade revisorn Jesper
Nilsson som huvudansvarig. EY är ett globalt revisions- och konsultbolag.

Uppdragstagare

Med syfte att både fokusera på kärnverksamheten (förvaltning och marknads-
föring av bolagets fonder) och att minska risken för intressekonflikter har Origo
Capital AB anlitat nedanstående uppdragstagare för olika funktioner i verksamheten.
Genom denna modell säkerställs att funktionerna hanteras av experter med
lång och kvalificerad erfarenhet från respektive område.
 

  • Fondadministration: Wahlstedt & Sageryd Financial Services AB
  • Funktion för riskhantering: Wahlstedt & Partners AB
  • Funktion för regelefterlevnad: Wistrand Advokatbyrå Stockholm KB
  • Oberoende värderingsfunktion: Wahlstedt & Partners AB
  • Internrevisor: Moneo AB

Förvaringsinstitut

Origo Quest 1 ska enligt lag ha ett avtal med ett förvaringsinstitut. Fondens
förvaringsinstitut är Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) vars rättsliga
form är bankaktiebolag (ett aktiebolag som fått tillstånd att bedriva bankrörelse).
SEB:s huvudsakliga verksamhet är bank- och finansiell verksamhet och dess
säte är beläget i Stockholm.

Institutets huvudsakliga uppgift är att förvara fondens tillgångar och verkställa
förvaltarens beslut avseende fonden. Institutet ska dessutom kontrollera att
bolagets instruktioner avseende förvaltningsbeslut för fonden inte strider mot
bestämmelser i lag, föreskrifter eller fondbestämmelserna. Institutet ska handla
hederligt, rättvist, oberoende och professionellt samt uteslutande i fondens och
andelsägarnas gemensamma intresse.

Ersättningspolicy

Bolagets styrelse har beslutat om ersättningspolicy som anger principerna för bolagets ersättningssystem. Fast ersättning till anställda ska vara konkurrenskraftig och 
baseras på den individuella personens ansvar och prestation. Lönen ska sättas på
ett sådant sätt att den står för så stor del av den anställdes totala ersättning att det
ska vara möjligt att sätta eventuella rörliga delar till noll. VD fattar beslut om lön till
de anställda. Styrelsen fattar beslut om lön till VD. Rörlig ersättning kan utgå efter
beslut i styrelsen, vilket baseras på en utvärdering av en kombination av den anställdes
individuella resultat i förhållande till individuella finansiella och icke-finansiella mål,
bolagets resultat och fondens resultat. Rörlig ersättning till VD ska dock beslutas av
bolagsstämman. Utbetalning av rörlig ersättning är föremål för uppskjutanderegler.
Information om ersättningar 2017.

Klagomål

För oss på Origo Capital AB är det viktigt att du som kund är nöjd med våra tjänster
och bemötande. Motsvarar vi inte dina förväntningar vill vi veta det. Du hittar närmare information om hur du kan lämna in ett klagomål till oss i informationsbladet "Information
om hantering av klagomål"
.

Personuppgiftsbehandling

Genom att ansöka om att bli kund hoss oss, investera i fonden och registreras som andelsägare kommer vi att samla in och använda dina personuppgifter. Närmare
information om vår personuppgiftsbehandling framgår av informationsbladet "Information 
om personuppgiftsbehandling"
.