FullSizeRender-8

PENNINGTVÄTT & PERSON I POLITISK UTSATT STÄLLNING ("pep")

Penningtvättslagen
Penningtvätt är när man försöker få pengar som kommer från brottslig verksamhet att förvandlas till tillgångar som kan redovisas öppet.

För att förhindra att företag utnyttjas för penningtvätt införs regler i stort sett hela världen. Den svenska lagen grundar sig på EU:s tredje penningtvättsdirektiv, som innebär att alla finansiella företag inom EU är skyldiga att förhindra penningtvätt.

I korthet innebär den nya penningtvättslagen att fondbolagen och s.k. AIF-förvaltare  måste göra en bedömning av risken för att användas som penningtvätt. Den kundinformation fondbolaget får behandlas strikt konfidentiellt och omfattas av sekretess. 

Politiskt utsatt person ("PEP")
När en person önskar investera i Quest 1 är AIF-förvaltaren, enligt lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, skyldig att utreda om personen är en s.k. person i politiskt utsatt ställning. Politiskt utsatta personer och deras anhöriga och närmaste medarbetare bedöms tillhöra en kategori där risken för penningtvätt är större än normalfallet. En PEP är en person som har eller tidigare har haft en viktig offentlig funktion i en stat eller funktion i en ledning i en internationell organisation.

Om du (eller närstående) har, eller har haft under de senaste 24 månaderna, en position enligt nedan så ska detta anges på teckningssedeln i samband med ditt fondköp. För mer information, vänligen kontakta oss. 
 

- Stats- eller regeringschef, minister, vice/biträdande minister
- Parlamentsledamot
- Domare i högsta domstolen, eller i annat rättsligt organ
- Högre tjänsteman vid revisionsmyndighet eller ledamot i centralbank
- Ambassadör, diplomatiskt sändebud eller hög officer i försvarsmakten
- Person som ingår i statsägd förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan
- Någon av ovanstående befattningar på internationell nivå
- Ledningsperson i en internationell organisation (t.e.x. FN, FN-anslutna organisationer, Europarådet, NATO och WTO)